In noticias

Ha estat publicada la llei 2/2016 de 2 de novembre, de modificacions urgents en matèria tributària.

En total conté cinc articles, que afecten l’impost sobre el patrimoni, l’impost sobre successions i donacions, tasques de control tributari i lluita contra el frau, l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial i l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.


En primer lloc, pel que fa als impostos sobre el patrimoni i sobre successions i donacions, les modificacions que introdueixen els articles 1 i 2 permeten que els beneficis fiscals previstos per als patrimonis protegits constituïts d’acord amb la normativa estatal també siguin aplicables als constituïts d’acord amb el dret civil català.


També en l’àmbit de l’impost sobre successions i donacions, s’amplia de nou el termini (fins al 31 de desembre de 2017) per a poder aplicar l’ajornament excepcional a dos anys, concedit pels òrgans de gestió de l’Administració tributària, en els casos de manca de liquiditat de l’herència.


En tercer lloc, es regula la comunicació de dades amb transcendència tributària obtingudes per les administracions tributàries a l’Agència Tributària de Catalunya, amb l’objectiu d’aconseguir que s’exerceixin millor les competències en matèria tributària de la Generalitat i, alhora, detectar incompliments tributaris i impulsar la lluita contra el frau.


Pel que fa a l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, les modificacions obeeixen a la necessitat d’adequar-lo a les regles del dret europeu en matèria d’ajuts d’Estat. En aquest sentit, s’amplia el fet imposable al transport aeri de mercaderies; se suprimeix de la base imposable el límit de 20.000 vols, i s’estableix un únic tipus de gravamen.


Finalment, amb relació a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, s’estableix una bonificació en la modalitat d’actes jurídics documentats que grava l’escriptura pública de separació i divorci i d’extinció de parella estable, amb la finalitat d’incentivar que aquests tràmits es facin per la via notarial i així es descongestionin els jutjats.

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es a dir el 8 de novembre,  llevat de l’article 4,( l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercia) que entra en vigor l’1 de gener de 2017.